VdS ConferenceConferință VdS

Fire Protection Systems/Sisteme de protecție împotriva incendiilorThe conference program in English and Romanian can be downloaded as pdf in the right column.
Programul conferinței în engleză și română poate fi descărcat în format pdf în coloana din dreapta.

 

In cooperation with ROFMA – Asociația Română de Workplace și Facility Management

Supported by ARTS – Asociatia romana pentru tehnica de Securitate

 

VdS loss experiences and know-how in the field of loss prevention are reflected in the VdS rules and data sheets. The VdS set of rules fills the gaps in other technical rules or focuses on recently detected risks which are not yet covered in the standards or other technical documentation. International guidelines and standards as well as the globalization of markets have a growing impact on the design of fire extinguishing systems. Speakers from industry and fire protection organizations will present an overview on current technology and developments as well as numerous solutions that are taken from practical experience.

Target Groups

This VdS conference is a forum of information for planners, installers and users of fire extinguishing and fire detection and alarm systems as well as for fire engineers and fire officers in industry, administration and service providing companies, for the loss prevention officers of the insurance industry, fire brigades and authorities, for service providing companies of the facility management sector as well as for all parties dealing with matters of fire protection.

Conference Languages

English and Romanian (simultaneous translation)

Get-together

April 28th, 19.00-22.00 h, the exhibition can be visited during the evening event.

   Contents

   • Presentation ROFMA
   • Presentation VdS
   • Automatic fire protection systems from the point of view of fire brigades
   • Sprinkler systems: new developments in the guidelines VdS CEA 4001 for planning and installation

    • Including specific challenges for the protection of storeage and the use of ESFR- sprinklers

   • Major fire and reconstruction of a medium-sized sawmill

    • Causes and consequences, fire protection concept including sprinkler system, practical experience

   • Operational readiness of water extinguishing systems: experiences from third party inspections of sprinkler systems - from the first inspection up to “testing of old sprinkler systems”
   • Automatic water extinguishing systems from view of installer: maintenance, typical challenges and problems
   • Planning and installation of water mist systems – an overview of the revised VdS 3188 and international water mist regulations
   • Water Mist: Application possibilities and protection of an underground mass transport system

    • Protection goals and overall concept, challenges posed by the architecture and user’s requirements
    • Fire testing for validation of a water mist system for this application: test method, fire tests and results
    • System realization

    


    Experienţele şi know-how-ul organizaţiei VdS din sectorul prevenirii pierderilor sunt reflectate în regulile şi fişele tehnice VdS. Setul de reguli conceput de organizaţia VdS elimină lacunele din alte reguli tehnice şi se concentrează asupra riscurilor detectate recent, care nu sunt încă acoperite de standarde sau de alte documentaţii tehnice. Atât orientările şi standardele internaţionale, cât şi globalizarea pieţelor au un impact tot mai mare asupra proiectării sistemelor de stingere a incendiilor. Vorbitorii din organizaţiile care se încadrează în domeniul industriei şi protecţiei împotriva incendiilor vor prezenta o imagine de ansamblu asupra tehnologiei actuale şi a evoluţiilor, dar şi numeroase soluţii rezultate din practică.

    Grupurile-ţintă

    Această conferinţă a organizaţiei VdS este un forum de informaţii pentru proiectanţi, instalatori şi utilizatori ai sistemelor de stingere şi detectare a incendiilor şi a sistemelor de alarmă în caz de incendiu, dar şi pentru inginerii din domeniul pirotehnicii şi pentru personalul serviciului de pompieri, care activează în domeniul industrial, în companii de administrare, de furnizare de servicii, pentru agenţii de prevenire a pierderilor din industria asigurărilor, brigăzile de pompieri şi autorităţi, pentru companiile furnizoare de servicii din sectorul de gestionare a instalaţiilor, precum şi pentru oricine se ocupă de probleme de protecţie împotriva incendiilor.

    Limbi de conferință

    Engleză și Română (traducere simultană)

    Get-together

    28 aprilie, 19.00 – 22.00, expoziția poate fi vizitată în cadrul evenimentului de seară.

      Cuprins

      • Prezentare ROFMA
      • Prezentare VdS
      • Sisteme automate de protecție împotriva incendiilor din perspectiva echipelor de pompieri
      • Sisteme de aspersoare: noi evoluții în liniile directoare VdS CEA 4001 pentru proiectare și instalare

       • Inclusiv provocările specifice pentru protecția depozitelor și folosirea aspersoarelor ESFR

      • Incendiu major și reconstrucție a unui gater de dimensiuni medii

       • Cauze și consecințe, protecția împotriva incendiilor, inclusiv sisteme de aspersoare, experiență practică

      • Disponibilitatea operațională a sistemelor de stingere cu apă
      • Sisteme automate de stingere cu apă din perspectiva instalatorilor
      • Planificarea și instalarea sistemelor de stingere cu apă sub formă de ceață
      • Ceaţă de apă: posibilităţi de aplicare şi protejarea sistemului de transport subteran în comun

       • Obiectivele de protecție și conceptul general, provocările pe care le ridică arhitectura și cerințele utilizatorilor
       • Testarea la foc pentru validarea unui sistem cu apă sub formă de ceață pentru această aplicație
       • metodă de încercare, teste de incendiu și rezultate
       • Realizarea sistemului

       


       Exhibition/expoziție

       Initiates file downloadExhibitor Information on the VdS Conference

       Initiates file downloadExhibitor Special Terms

       Initiates file downloadExhibitor Stall Registration

       Initiates file downloadExhibition plan

        

       These companies participate in the exhibition/Aceste companii participă la expoziție:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       Info & Anmeldung

       Fire Protection Systems

       29.04.2020 in Bucharest, Romania

       Caro City Resort
       164 A Barbu Văcărescu Blvd., 2nd district
       020285 Bucharest
       Romania

       The conference starts at 08:30 h and ends 16:50 h.

       Conference program (pdf) see below/Programul conferinței (pdf) vezi mai jos


       Freie Plätze


       Tagungsprogramm (pdf)

       Teilnahmegebühr

       Registration after 29th February 2020: 180 € plus VAT.

       Early Bird Registration: 150 € plus VAT for registration until 29.02.2020

       Initiates file downloadOur general terms and conditions apply to VdS conferences abroad.

       Ansprechpartner

       Fragen zur Anmeldung

       Christoph Richter
       +49 (0)221 7766 - 6493
       +49 (0)221 7766 - 337

       Fragen zu Inhalt & Ablauf

       Ingeborg Schlosser
       +49 (0)221 7766 - 472